Home » Informacije » Fizika na Gimnaziji Ptuj skozi čas

Fizika na Gimnaziji Ptuj skozi čas

Zgodovina Ptuja

Ptuj – zidana kronika na križišču cest, ki so povezovale sončno Italijo s prostranstvi Panonske nižine ter alpske doline s širjavami Balkana – začenja svoje prvo poglavje v davnini mlajše kamene dobe. Že bila, zaradi pomembne lege, določena usoda, da je bil večkrat vpleten v zgodovinske dogodke evropskega pomena. Ta usoda je Ptuj, sicer naše najslikovitejše celinsko mesto, obdarila tudi z najbogatejšo dediščino preteklosti. → več o Ptuju

Zgodovina gimnazije

Ustanovljena je bila leta 1869 in se je imenovala Steiermärkische Real- Untergymnasium in Pettau. Prvi dve leti je pouk potekal v stavbi na današnjem Vrazo vem trgu. Leta 1871 se je preimenovala v Steiermärkische Real Gymnasium in Pettau, leta 1899 pa v Kaiser Franc Joseph Landes-Gymnasium in Pettau. → več o gimnaziji

Fizika na Gimnaziji Ptuj

Znanje je že od nekdaj izjemna vrlina vsakega posameznika, ki si ga pridobi z izobraževanjem. Namen slednjega je, da si človek širi obzorja. Človek že od svojega obstoja naprej, opazuje okolico okrog sebe. Opazuje naravne pojave, odkriva skrivnosti sveta. Zaradi pomanjkanja

Slika 1. Gimnazija na Prešernovi ulici.
znanja, si je razlagal naravne pojave z miti. Mnogo kasneje, ko si je človek pridobil dovolj znanje, je začel strokovno in kritično razlagati pojave. Poučevanje fizike je zelo pomemben člen izobraževalnega sistema vsake družbe.

Od same ustanovitve ptujske gimnazije l. 1869 je bila fizika uvrščena v predmetnik, kot eden izmed obveznih šolskih predmetov. Vendar v tem času še ne moremo govoriti o fiziki kot o samostojnem predmetu, saj so jo poučevali v sklopu naravoslovja (Naturlehre). Na Ptuju je bil precejšen delež nemško govorečih ljudi in zato so bile uradne listine, kot so redovalnice, dnevniki in ostala šolska dokumentacija, napisane v nemškem jeziku. Uporabljena literatura za nastanek članka je večinoma zapisana v nemškem jeziku.

Okrog leta 1877 so fiziko poučevali v 3. in 4. razredu nižje osemrazredne gimnazije. Poučevala sta profesorja Josef Zitek in Julius Glowacki (slika).Slednji je poučeval tudi botaniko, in je objavil nekaj pomembnih razprav o parazitskih glivah v osrednji Sloveniji. Opravljal je tudi funkcijo varuha fizikalnega kabineta, v katerem so hranili za tisti čas odlično opremo za proučevanje zvoka, električnih in kemijskih pojavov,toplotnega sevanja ter magnete različnih velikosti. Edini učbenik fizike v tem času je bil nemški Lehrbuch von Physik.

Slika 2. Profesor Julius Glowaacki

Do leta 1905 fiziko poučujejo nemški profesorji dr. Alois Unterhuber, Aeksander Kollenz in dr. Wilhelm Hoffer. Iz obdobja 1905 do 1914 je zelo malo znanega o predmetniku in poučevanju fizike na Gimnaziji Ptuj. Večina pisanih virov je v nemškem jeziku. Zagotovo je na razmere na ptujski gimnaziji vplivala tudi 1. svetovna vojna, ki je pahnila kulturni razvoj za več let nazaj. Od leta 1930 pa vse do današnjih dni pa obstaja veliko zanimivih pisnih virov o poučevanju na ptujski gimnaziji. V obdobju med 1919 in 1937 je fiziko poučeval profesor Hinko Vodnik.

Od leta 1928 do 1936 pa še profesor Ivan Molinaro, ki je bil tudi varuh fizikalnega kabineta, kjer so hranili za tisti čas izjemno bogato zbirko okrog 350 različnih tehničnih pripomočkov. Med njimi so model za magnetno polje, dinamo za enosmerni električni tok na ročni pogon, vakumska črpalka, zračna razredčevalka, ampermeter, Atwoochov aparat, Barlowo kolesce, epidiaskop, potem množico pripomočkov iz mehanike, valovanja, toplote, optike in električni akumulator. Seveda se je zbirka venomer dopolnjevala in širila.

Med leti 1931 do 1933 je fiziko in matematiko poučeval profesor Oton Sajovic , soavtor učbenika za fiziko , ki je bil izdan v letu 1935. Od leta 1931 naprej so še poučevali Zora Đermanovič (1931-1937), Miloš Đermanovič (1931-1935) (na sliki pred razredom) in Ludvik Gabrovšek (1

Slika 3. Profesor Hinko Vodnik

936-1939), ki se je razen s poučevanjem ukvarjal še z letalstvom. Leta 1936 je ustanovil jadralno letalsko skupino, ki je na začetku štela 30 članov. Izdelali so lastno šolsko letalo za proučevanje učinkov aerodinamike. V obdobju od 1939 do 1941 profesorja Gabrovška nasledijo profesorji Rafael Malerič, Ljudmila Podgornik in Franjo Jakhel, ki je bil obenem varuh fizikalnega kabineta. V tem času je fizikalni kabinet pridobil še model ventilatorja za demonstracijo zračnih tokov, univerzalni električni usmernik , vakumirano stekleno bučko za opazovanje pojavov pri razelektrenju v razredčenem zraku, merilnik zastojnega tlaka s segrevano žico , reostat z obsegom od 0 do 100 ohmov, 2 potenciometra, več kondenzatorjev, aparat za varjenje, periskop, elektromotor ter oddajnik in sprejemnik za brezžično telegrafijo. Vsa ta oprema priča, da se je fizika poučevala s pomočjo res bogate eksperimentalne opreme.

V času nemške okupacije so zamenjali vse slovenske profesorje za nemško govoreče iz Avstrije in edini dovoljen jezik je bila nemščina. Med okupacijo so fiziko poučevali priznani profesorji dr. Emil Weinmeister, dr. Erwin Stein, dr. Friedrich Wiener in dr. Artur Polak. Iz tega obdobja je v fizikalni ( kabinetni ) knjižnici precej zanimive fizikalne literature.

Po končani okupaciji so na ptujsko gimnazijo ( 27. maja 1945 ) vrnili pregnani slovenski profesorji Slavko Bolta (1946-1957), Ivan Burger (1946-1962), Lovro Farazin (1950-1953), Stane Horvat (1952-1967), Mihajlov Pavličev (1952-1958), Stane Horvat (1953-1967) in Ivan Meško ( 1961-1965).

V obdobju po letu 1945 so fiziko poučevali tudi honorarno. Profesorji Sonja Žmavc (1946-1949), Olga Jernejšek 1947, Branko Prekoršek

Slika 4. Profesor Anton Sajovic

1948, Ana Murko 1949, Ferdo Šentjurc (1950-1951), Ernest Faninger 1952, Vera Maček 1952 in Franja Starkl 1960, so razen fizike poučevali še matematiko in kemijo.

V obdobju med 1962 in 1968 je fiziko poučeval profesor Ivan Žmavc. Bil je varuh fizikalne učilnice, ki je bila takrat razdeljena na tri dele : predavalnico, fizikalni praktikum in shrambo za učila. Leta 1968 se ustanovi fizikalni krožek, katerega mentor je postal diplomirani inženir elektrotehnike Adolf Žižek, ki je fiziko poučeval vse do leta 1974. Dijaki so se s profesorjem Žižkom vsak drugi teden sestajali v fizikalnem praktikumu. Opravljali so poskuse, ki jih zaradi obsega in zahtevnosti ni bilo mogoče izvesti pri rednih pedagoških urah. Srečanj se je udeleževalo do 10 dijakov iz vseh osmih razredov gimnazije. Pred republiškimi tekmovanji iz fizike pa so reševali zahtevnejše fizikalne probleme.

 

Dijaki so se udeleževali republiških in zveznih tekmovanj iz fizike in dosegali odlične rezultate. Leta 1968 je dijak Franc Kodela osvojil drugo nagrado na republiškem tekmovanju mladih fizikov. Naslednjo leto Franc Kodela z raziskovalno nalogo Merilnik hitrosti vetra, osvoji 2. mesto narepubliškem tekmovanju. Leta 1970 se je dijak Drago Novak udeležil republiškega tekmovanja z raziskovalno nalogo Model križišča s semaforji in modeli avtomobilov. Dosegel je odlično 2. mesto, ter zastopal republiko Slovenijo na zveznem tekmovanju v Zagrebu, kjer je naša republika dosegla 1. mesto. Leta 1971 je dijak Peter Zadravec z razskovalno nalogo z naslovom Merilnik za merjenje temperature zvezde, dosegel 2. mesto na republiškem tekmovanju.

Slika 5. Profesor Ivan Molinaro

S fotouporom in uklonsko mrežico je analiziral spekter sončne svetlobe. Temperaturo Sonca je izmeril na 2 % natančno. V tem obdobju so se odvijala republiška tekmovanja z naslovom Znanost mladini. Tekmovalec je moral izdelati praktično merilno napravo, ki ni smela biti kopija že obstoječe. Izdelati in opisati je moral merilnik in ga seveda uporabiti. Po zagovoru naprave je komisija preverila še splošno poznavanje fizike. Leta 1972 se je dijak Miroslav Šarič udeležil republiškega tekmovanja Znanost mladini, z mehanskim modelom toplotnih pojavov. Ponazoril je zapletene toplotne pojave v talilni peči za aluminij.

Določil je kvantitativne časovne poteke temperature v aluminiju in v peči. Upošteval je toplotne izgube in na podlagi tega ponazoril toplotne pojave. Osvojil je 2. mesto in se uvrstil še na zvezno tekmovanje v Novem Sadu. V močni konkurenci je dosegel odlično 5. mesto. Zaradi odlične naloge je bil povabljen na evropsko srečanje mladih raziskovalcev v Mainz, kjer je potekalo sedemdnevno predavanje priznanih znanstvenikov.

Slika 6. Profesor Miloš Đermanovič pred dijaki

Med leti 1973 – 1982 poučuje fiziko inženir Anton Zorec. Postane varuh fizikalne učilnice in mentor fizikalnega krožka. Skupina dijakov je pod njegovim mentorstvom raziskovala nove energetske vire. Raziskati so poskušali optimalne vezave termočlenov z različnimi, najbolj ugodnimi kombinacijami kovin. Z raziskovalno nalogo so nastopili na republiškem tekmovanju Znanost mladini. Dijake je redno spremljal na republiška tekmovanja iz fizike. V tem obdobju se na Gimnaziji Ptuj formirata splošna in pedagoška gimnazija. Program fizike in število pedagoških ur je bil v obeh smereh enak. Gimnazija Ptuj se leta 1979 preseli v Srednješolski center Ptuj, na lokacijo Volkmerjeva 19. Leta 1980 se v vse srednje šole uvaja SVIO ( Skupne Vzgojno Izobraževalne Osnove) program fizike, katerega glavni namen je bil poenotenje poučevanje fizike prvih letnikih vseh srednjih šol.

Fizikalni kabinet se v prvih letih uvajanja SVIO programa zelo dobro opremi. Šolska politika je priskrbela kompletno eksperimentalno opremo, tako za izvajanje individualnih vaj dijakov, kot za demonstracije pred tablo.Fizikalni kabinet je pridobil : Helijevo stekleno bučko za prikaz vzbujenih stanj atomov, elektronski top, diodo, triodo,  fotocelico, model električnega nihajnega kroga, dva elektroskopa, model Teslovega transformatorja, Wan de Graffov generator, komplet za elektrostatiko, komplet uklonskih mrežic, optična klop in močnejši laser.